Ajándékcsomag nyereményjáték szabályzat

Instagram:

  1. Szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a BORO-Coffee Kft. (Székhely: 4244 Újfehértó, Madách Imre utca 6.).
  1. A Játékos

2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban azok a magánszemélyek vehetnek részt, akik

– Magyarország területén rendelkeznek szállítási címmel,

– regisztrálva vannak az Instagram közösségi hálózaton (www.instagram.com),

– a játék egész ideje alatt aktív Instagram fiókkal rendelkeznek,

– betartják az Instagram felhasználási feltételeit,

– beleegyeznek a személyes adatok felhasználásába,

– betartják a játékszabályokat.

2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

  1. A játék mechanizmusa:

3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Instagram oldalán (https://www.instagram.com/borocoffee/) keresztül hirdeti meg.

3.2. A játék Magyarországon zajlik az Instagram közösségi hálózaton keresztül.

3.3. A nyereményjáték június 27. 24:00 óráig tart.

3.4. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik ellátogatnak a levendulaszüret nevű eseményre, selfie-t készítenek az ott kihelyezett BORO termékekkel, majd az elkészült selfie-t megosztják az Instagram Stories segítségével, melyen megjelölik a BORO Coffee Instagram oldalát (https://www.instagram.com/borocoffee/).

3.5. A nyeremény sorsolására június 28-án kerül sor. A sorsolás nyerteseit a Szervező a BORO Coffee Instagram oldalán (https://www.instagram.com/borocoffee/) keresztül személyes üzenetben értesíti. A nyertesek a nyereményüket postai úton kapják meg.

3.6. A nyerteseket a Szervező véletlenszerűen választja.

  1. A Játék időtartama

4.1. A Játék kezdőnapja: 2021. június 25. (A poszt megjelenése)

4.2. A Játék zárónapja: 2021. június 27. 24:00

  1. Sorsolás

5.1. A nyeremény kihirdetésének időpontja: 2021. június 28.

  1. Nyeremény

6.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében az alábbi nyereményt sorsolja ki a 3.4. pontban meghatározottak szerint: 1 db BORO-Coffee ajándékcsomag.

6.2. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.

6.3. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

6.4. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a BORO Coffee hivatalos Instagram oldalán (https://www.instagram.com/borocoffee/). A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

 6.5. A nyerteseknek az eredmény kihirdetésétől számítva 72 órájuk van, hogy reagáljanak a nyereményről szóló üzenetre, és jelentkezzenek. Amennyiben ezt nem teszik meg, a Szervező jogosult megtartani a nyereményt. Ha a nyertesek kihirdetése után és a nyeremények benyújtása előtt a nyertesek megsértik a játékszabályokat, nem jogosultak a nyeremény átvételére. Ebben a játékban a nyerteseknek nincs törvényes joguk megnyerni a játékot. A szállítással kapcsolatos költségeket a Szervező köteles megtéríteni.

  1. Moderálás

A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, az Instagram oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, és a felhasználón, illetve a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.

  1. Személyes Adatok kezelése

A nyereményjátékon történő részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja, hogy a BORO-Coffee Kft. cég, mint nyereményjáték Szervezője a nyereményjáték lebonyolításához szükséges személyes adatokat az adatvédelmi szabályok keretein belül a nyereményjáték végéig felhasználja és tárolja. A személyes adatok megismerésére az adatkezelő, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Tájékoztatási kötelezettség az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13. cikke szerint:

8.1. Az adatkezelő neve és elérhetőségei:

Név: BORO-Coffee Kft.

Weboldal: https://borocoffee.com/

Székhely: 4244 Újfehértó, Madách Imre utca 6.

Adószám: 25113271215

E-mail: info@borocoffee.com

Telefonszám: +36703650998

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból kezelni. Az Ön Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását az adatkezelő végzi.

8.2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

Az adatvédelmi tisztviselő a következő címen érhető el: info@borocoffee.com

8.3. Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.

8.4 Az adatkezelés célja:

Nyereményjáték, az adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.

8.5. Tárolás időtartama és az időtartam meghatározásának szempontjai:

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.4. pontban meghatározott célból az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végéig jogosult kezelni. A nyereményjáték lebonyolítását követően az adatok törlésre kerülnek.

8.6. Hozzájárulás visszavonása

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján (info@borocoffee.com).

8.7. Az adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

Az adatkezelő, valamint a kisorsolt termék gyártója/szállítója adatfeldolgozóként.

8.8. Kezelt személyes adatok köre:

– vezeték- és keresztnév

– e-mail cím

– levelezési cím

– Instagram felhasználói fiók

8.9. Adatbiztonság

Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

8.10. Tájékoztatás az érintett jogairól:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, ill. jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését (GDPR 16. cikk). Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében felsorolt indokok valamelyike fennáll, pl. ha a személyes adatokra már nincs szükség az elérni kívánt célból (a törléshez való jog).

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikkében felsorolt feltételek valamelyike teljesül, pl. ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, az adatkezelő általi vizsgálat idejére.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (GDPR 21. cikk).

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja (GDPR 7. cikk (3) bekezdés). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét (hozzájárulás visszavonásának joga).

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet (GDPR 77. cikk). Az érintett ezt a jogot a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságnál érvényesítheti.

Az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Az Instagram közösségi hálózaton keresztül megadott személyes adatokat az Instagram is feldolgozza az Instagram saját felhasználási feltételeinek megfelelően (www.instagram.com).

8.11. Ön a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozhatja a Szervező hivatalos Instagram oldalán (https://www.instagram.com/borocoffee/). Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

  1. A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása

9.1. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

  1. Záró rendelkezések

10.1. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és az Instagram elveknek megfelelően használható fel.

A játékot az Instagram nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem az Instagramnak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. Az Instagram nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.